Beverages

 • 1. Iced Coffee W/ Condensed Milk
  $6.25
  ● Cà Phê Sữa Đá
 • 2. Iced Coffee
  $4.50
  ● Cà Phê Đen Đá
 • 3. Fresh Young Coconut
  $6.00
  ● Nước Dừa Tươi
 • 4. Ice Tea
  $2.75
  ● Trà Đá
 • 5. Hot Tea
  $3.75
  ● Trà Nóng
 • 6. Fresh Lemonade
  $6.00
  ● Nước Chanh Tươi
 • 7. Fountain Drink (Free Refilled)
  $6.00
  ● Coke, Diet Coke, Sprite, Dr. Pepper, Root Beer, Raspberry Sweet Tea, & Pink Lemonade
  ● Nước Ngọt